HOME PAGE

Pag. 1:

U kunt naar de volgende pagina’s scrollen;

2: Zonder geestelijke energie, wordt de mens geestelijk gestoord.

3: De justitie bevordert asociaal, beestachtig en misdadig gedrag.

4: De Tweede Kamer is niet de oplossing, maar juist het probleem.

5: Belastinggeld afdwingen, valt onder parttime slavernij.

6: De overheid kent geen principieel verschil, tussen burger en beest.

7: De overheid gedraagt zich als een gewetensloze machine.

8: De overheid is totaal niet geïnteresseerd, in een mogelijke apocalyps.

Advertenties

2: Zonder geestelijke energie, wordt de mens geestelijk gestoord

Pag. 2:

Een langdurig en een ernstig tekort aan lichamelijk voedsel. Kan blijvende lichamelijke schade en/of stoornissen veroorzaken. Op dezelfde wijze kan een langdurig en een ernstig tekort aan geestelijk voedsel (vgl Spr.4:23/nbv). Blijvende geestelijke schade en/of stoornissen veroorzaken.

Spreuken 4:23/nbv luidt; Van alles waarover je waakt, waak vooral over je (geestelijke) hart, het is de (energie)-bron van je leven.

.

Een robot is in juridische zin dood, daar deze zichzelf niet bestuurt. Zonder een bestuurder is zelfs een biologische robot, in juridische zin volledig dood. De letters in een papieren boek behoren tot de niet-levende materie. Evenals de software en/of letters van een elektronisch boek. Software en hardware zijn in juridische zin daarom nooit levend. De mens kan optreden als de bestuurder van een elektro-mechanische robot. Maar in de verre toekomst wellicht ook als de bestuurder van een biologische robot. Biologische- en/of elektromechanische robots, zijn buiten de bestuurder om, in juridisch opzicht volledig dood. De bestuurder van zo’n toekomstige biologische robot, wordt ook wel programmeur / operator genoemd. De mens is in essentie de ingebouwde programmeur / operator, van zo’n biologische robot. Waarvan de hardware en software, uiteraard nog steeds in juridische zin dood zijn.

.

In de Bijbel wordt de hierboven genoemde driedeling van hardware, software en bestuurder. Ook wel lichaam, ziel en geest genoemd. Waarvan de geest in de Bijbel ook wel levensadem wordt genoemd. Zoals bijvoorbeeld in Gen.2:7; “Toen vormde God Yhwh de mens uit het stof van de aardbodem, en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levende ziel”. Het woord Adam betekent Mens. De schepping van de eerste Mens of Adam is de kroon van Gods werken (vgl Ps.8:6). Het verschil tussen de Mens als het stof der aarde, en de Mens als een levende ziel. Geschiedt door het inblazen van een bijna goddelijke levensadem (vgl Ps.8:6), of geest. Na de zondeval hebben we iemand nodig om deze ten dode opgeschreven menselijke geest, weer levend te maken (1.Kor.15:45 grondtekst).

.

Vanuit het oogpunt van zelfbescherming, hebben mensen van nature een aversie tegen dwang. Desondanks leggen de meerderheden in een democratie. De onderdanen een dictatoriale dwang op. De vraag is of deze voortdurend aanwezig zijnde dwang. Het geestelijke hart van de mens niet duurzaam ontregelt en/of langzamerhand vernietigt. Daar dient deze dwangmatige overheid, absoluut zeker van te zijn. Met andere woorden, men dient eerst een wetenschappelijke definitie te hebben. Van wat de mens ten diepste is, en wat de daarbij behorende levensbehoefte is. Volgens God is de mens de bewoner van een lichamelijke tent (2.Kor.5:1), een bewoner die alleen maar een niet-lichamelijk wezen kan zijn.

.

Zosimos beschreef in de 3e eeuw voor het eerst deze menselijke kern. Vanaf de middeleeuwen werd dit geestelijke wezen homunculus genoemd. Het woord homo zoals in Homo sapiens betekent mens. Het daar vanaf geleidde verkleinwoord homun, betekent mensje, en culus betekent kolos. Homunculus betekent zodoende ‘mensje in een kolos’. In het boek de “Chemische Bruiloft van Christian Rosenkreuz” (1616) staat een manlijke en vrouwlijke vorm omschreven. Die tesamen het Homunculi duo worden genoemd. Daar de eerste Adam, wat Mens betekent, zowel manlijk als vrouwelijk was (vgl Gen.1:27). Bijbelteksten geven aan, dat dit ‘Homunculi duo’, later werd gespleten in een manlijk en een vrouwelijk deel. Dit op het vlak van het lichaam en/of DNA. En op het vlak van de software en/of ziel, in de Bijbel ‘been’ genoemd (vgl Gen.2:21..23). Het woord ‘been’ verwijst daarbij naar de witte steen (Opb.2:17), die is gemaakt van de hoogste kwaliteit porselein. Dit beenderporselein is gemaakt van beendermeel, dus van been. Software wordt bij computers opgeslagen in chips, van siliciumdioxyde en/of zandsteen. God gebruikt als chip voor onze opgeslagen ziel en/of software, dus de hoogste kwaliteit porselein (t.b.v. het omhulsel).

.

Volgens Wikipedia wordt de homunculus in de psychologie gedefiniëerd als: ‘De personificatie van het bewustzijn of een interne substantie die indrukken uit de buitenwereld interpreteert en integreert’. Als we de definitie laten aansluiten op de computerwetenschap. Dan mogen we deze homunculus de programmeur/operator van een biologische robot noemen. Welke robot weer bestaat uit hardware en software. Zonder deze homunculus, die ook wel bestuurder wordt genoemd. Zijn we een biologische robot, die dezelfde aansturing nodig heeft als een niet-biologische robot. Een biologische robot wordt in juridische zin pas levend. Indien deze de bestuurder, en/of programmeur-operator, en/of homunculus, en/of levensadem in zich geplaatst krijgt (vgl Gen.2:7).

.

In de Joodse literatuur wordt deze Adam zonder homunculus, ook wel Golem genoemd. Die als een soort van zombie-achtige slaaf of robot, wordt voorgesteld. Ons woord robot is overigens afgeleidt van het Tsjechische woord voor slaaf. De Golem werd op exact dezelfde wijze gemaakt als Adam. Het geven van geestelijk voedsel aan de homunculus van Adam. Maakte dat zijn software of ziel, daadwerkelijk kon gaan functioneren. Waardoor Adam een levende ziel werd (vgl Gen.2:7). De homunculus wordt ook wel geest genoemd, maar wordt nog vaker hart genoemd.

.

Anders gesteld: Alles wat leeft dient voedsel te verteren, anders leeft het per definitie niet. Het hart dat onze software aanstuurt, is uiteraard levend. En heeft daarom per definitie voedsel nodig. Dat gezien de samenstelling van onze geest, alleen maar geestelijk voedsel kan zijn. Onze bestuurder is dus het centrum, hart, kern of bron van ons bestaan, en dient daarom het meest beschermd te worden (Spr.4:23/nbv). Het daartoe benodigde geestelijke voedsel, verkrijgen we in de vorm van waarderings-energie. Er is nog steeds een evolutionaire strijd bezig, die gebaseerd is op “survival of the fittest”. Deze strijd vindt uiteraard het beste plaats in het verborgene. Namelijk op het vlak van levens-energie, voor onze geestelijke programmeur/operator. Dit is het eerste wat we elkaar op onzichtbare wijze kunnen onthouden. Elke menselijke samenleving dient er daarom voor te zorgen, dat iedereen voldoende waarderings-energie krijgt. Daar anders de programmeur/operator van het menselijke lichaam, uitvals-verschijnselen krijgt. Waardoor deze onze software niet meer goed kan bijwerken. Om deze aldus aan te passen aan nieuwe leefomstandigheden. Daar de definitie van wat leven is, altijd verandering van leefomstandigheden inhoudt.

.

Zonder deze meegroeiende software, kunnen we namelijk niet meer goed voor ons zelf blijven zorgen. Dit zowel op het gebied van de lichamelijke hardware, en op het gebied van de materiële (woon) omstandigheden. Elke overheid op de wereld oefent dwang uit, met behulp van wetten. Wat de mens als programmeur/operator, onherroepelijk waarderings-energie kost. Als de overheid zodoende de gemiddelde burger, voor 50% van hun levens-energie heeft beroofd. Dan hebben de onderdanen daardoor 50% minder te leven. Waarmee de overheid feitelijk 50% van het menselijk leven heeft gedood. Daarmee zijn de overheden veruit de grootste terroristische organisaties op de wereld. De volmaakte wet is namelijk de wet der vrijheid (Jak.1:25). Want een wetgeving die men volkomen logisch vindt (vgl Rom.12:2/nbg), die oefent geen waarderings-energie kostende dwang meer uit.

.

Het woord communiceren verwijst naar het principe van communicerende vaten. Op basis van deze wetmatigheid, kan men met een absolute zekerheid. Elk botsend meningsverschil volkomen automatisch nivelleren. Hiertoe plaatste God een kunstmatige ziel in onze bloedsomloop (Lev.17:11), die uit een “legioen” van (13 x 153 = 1968, of) circa 2000 onafhankelijk van elkaar bewegende delen bestaat (vgl Marc.5:13). Welke tijdens onze slaap in de nieren worden gestationeerd (vgl Ps.16:7). Als we wakker zijn, dan bevindt deze aan God gelijkgestelde kopie, zich in ons geestelijke hart (1.Joh.4:16). En kunnen we de opponent uit eigen mond oordelen (Luc.19:22). Als deze het christelijke communicatie principe aanhangt (vgl 1.Petr.3:15). De Canadese oorlogsveteraan Bud Hannam zei; dat praten het ultieme communicatie- en redmiddel van de mens is. Want als we niet praten, grijpt de mens naar geweld (ND 14.3.17).

.

Conclusie; De mens functioneert pas goed als de menselijke vier-eenheid in balans is, bestaande uit; 1) geestelijk voedsel, 2) homunculus, 3) software, 4) hardware. Anders gezegd: De sleutel tot een normaal en gelukkig leven is, het ontvangen van voldoende waardering. En het ondergaan van zo min mogelijk dwang. Daar dit de het geestelijke hart van de mens langzamerhand doodhongert. In de gezondheidszorg gebruikte men nog niet zolang geleden, de navolgende definitie van wat gezond zijn is: “Gezond zijn is het geestelijk, sociaal en lichamelijke welbevinden”.

3: De justitie bevordert asociaal, beestachtig en misdadig gedrag

Pag. 3:

Van de politie mogen burgers niet zelf hun onderlinge problemen oplossen. Waarmee de justitie er bewust voor kiest, dat een meningsverschil kan escaleren tot op een misdadig niveau. De politie maakt zodoende geen deel uit van de oplossing, maar ze is deel van het probleem. Uitleg: De justitie vindt niet dat de burger een communicatie recht heeft, en daarom geen probleem oplossingsrecht heeft. Het woord communiceren verwijst naar het principe van communicerende vaten. Op basis van deze wetmatigheid, kan men met een absolute zekerheid. Elk botsend meningsverschil volkomen automatisch nivelleren. Zonder het communicatie-recht bestaat er geen samenleving. Maar een asociale langs-elkaar-heen-leving, waarin het beestachtige recht van de sterksten geldt (n.a.v. bijbelversen 1.Petr.3:15 – Luc.19:22 i.s.m. 1.Joh.4:16 – Pred.3:18 – Jak.1:25 – Marc.12:31).

.

Het ND van 4.5.17 bevestigt het bovenstaande min of meer, als volgt:

Ons rechtssysteem biedt steeds vaker geen goede oplossingen bij problemen als burenruzies, scheidingen en ontslagzaken. Dat stelt het Haagse instituut HiiL in een nieuw rapport. HiiL adviseert wereldwijd overheden en bedrijven over de innovatie van rechtssystemen; in Nederland onder meer de Raad voor de Rechtspraak. De rechtsproblemen die burgers het vaakst ervaren, monden vaker uit in slepende procedures, concludeert het instituut op basis van eigen data en literatuuronderzoek. Ieder jaar komen er in Nederland maar liefst 4,3 miljoen rechtsproblemen bij, zoals conflicten met buren, partners en bazen. Die problemen worden minder vaak opgelost.

.

De onderzoekers denken dat hun uitkomsten mede verklaren waarom zo veel mensen zich ‘niet gehoord’ voelen. Mensen voelen dat het niet goed gaat’, aldus het rapport, ‘en velen zijn van mening dat een gang naar de rechter niet helpt als ze een conflict hebben.’ En dat is niet alleen beeldvorming, volgens de onderzoekers: mensen met ervaring met de rechtsgang oordelen negatiever dan mensen zonder ervaring. Volgens HiiL-directeur Maurits Barendrecht, tevens hoogleraar privaatrecht in Tilburg en een van de opstellers van het rapport, is ons rechtssysteem duur, levert het niet wat mensen nodig hebben en is het soms zelfs ‘ronduit schadelijk’. ‘Procedures zijn verouderd. Ze vergroten tegenstellingen, maken ze complexer en bieden mensen geen begeleiding bij het slaan van een brug.

.

Een van de meest urgente problemen van het huidige rechtssysteem is volgens de onderzoekers het ‘toernooimodel’ waarin burgers met problemen terechtkomen: mensen worden tegenover elkaar gezet. ‘Het is contraproductief om buren, ouders of betrokkenen bij een noodlottig ongeval elkaar te laten bestoken met claims, beschuldigingen, ontkenningen en verweren’, aldus de auteurs. Dat is volgens hen zelden de goede route naar oplossingen en genoegdoening. ‘Toch biedt de rechtsstaat nog steeds vooral procedures aan waarin polarisatie volgens de regels “verplicht” is.’ Er zijn goede alternatieven om het rechtssysteem anders in te richten, maar tot nu toe gaat ‘al het geld en alle energie naar meer van hetzelfde’, menen de onderzoekers: naar agenten, officieren van justitie, advocaten en rechters. ‘Juristen moeten intussen steeds harder werken om met niet goed werkende procedures problemen op te lossen.’

4: De Tweede Kamer is niet de oplossing, maar juist het probleem

Pag. 4:

Geen enkel geestelijk volwassen mens, krijgt een beter leven. Indien men deze een bepaalde richting opdwingt, die men absoluut niet wenst. Niemand wordt er gelukkiger van, indien men zijn eigen leven niet mag leiden. Elk menselijk conflict wordt veroorzaakt, doordat men een mensonwaardige dwang op elkaar uitoefent. Elke uitgeoefende dwang bevordert stelselmatig schade, op het geestelijke, lichamelijke en/of materiële gebied. De door de democratische meerderheid van de Tweede Kamer opgelegde dwang. Maakt daarmee geen deel uit van de oplossing, maar van het probleem.

.

Op populistische wijze je stem uitbrengen, bij verkiezingen. Daar is de gevestigde orde over het algemeen op tegen. Maar als je op het niveau zit van een driejarig kind, dat een kleurpotlood kan hanteren. Dan mag je op dit infantiele niveau, gewoon meedoen. In het parlement van de oud-Griekse stadstaat Athene. Mocht 1 op de 180 volwassenen plaats nemen. In Nederland mag slechts 1 op de 90.000 kiezers, plaats nemen in de Tweede Kamer. Waarmee het democratische gehalte van de Tweede Kamer, slechts 0,2% bedraagt, van het oud-Griekse voorbeeld. In de Bijbel is partijschap verboden (Gal.5:20 h). Het hebben van verschillende christelijke politieke partijen, is daarmee ook verboden (vgl 1.Kor.1:13). Als mensen met dezelfde bijbelse grondtekst, niet tot een gezamenlijk standpunt kunnen komen. Dan dienen ze eerst het ‘Koninkrijk en zijn gerechtigheid’ te zoeken (Mat.6:33). Daarbij geholpen door de Geest van de volle waarheid (Joh.16:13).

.

De oud-Griekse filosoof Socrates stelde communicatie centraal. Waarbij hij de ander uit eigen mond (be)oordeelde. Dit werd hem niet in dank afgenomen, wat hem ten slotte het leven kostte. Een oud-gezegde luidt niet voor niets: ‘De waarheid wilt niet gehoord worden’. Toen Socrates voorzitter was van het democratische parlement. Werd hem kwalijk genomen dat de Griekse vloot, na een gewonnen zeeslag. Niet de lijken van hun landgenoten kon bergen. Wat overigens niet ging vanwege een storm. Daarop heeft de dictatoriale meerderheid van dit democratische bestuur. Hem botweg ter dood veroordeelde met 280 stemmen voor, en 220 tegen (bron Wikipedia e.a.). Men oefende daarmee terreur uit. Kortom de veel geroemde oud-Griekse democratie, had meer weg van een terroristische organisatie.

.

In theorie is de vrije pers de waakhond van de samenleving, en niet de vermaakhond. Maar in de praktijk lijken zij eerder de vermaakhond te zijn, dan de waakhond. Volgens de vooraanstaande Amerikaanse journalist George Packer, zijn de media opgesloten in hun eigen bubbel (ND 18-3-17). Waarheid leeft van ontmoeting, in het isolement van het eigen gelijk sterft ze (ND 22-2-16). Communiceren verwijst naar het communicerende vaten principe. Op basis van deze wet, kan men met een absolute zekerheid. Elk botsend meningsverschil, volkomen automatisch nivelleren. Zonder het communicatierecht, heeft men geen probleemoplossing recht. Zonder dit probleemoplossing recht, bestaat er geen samenleving. Maar een asociale langs-elkaar-heen-leving, op het morele niveau van dieren. Voor wie het beestachtige recht van de sterksten geldt. God vindt niet voor niets de gemiddelde mens een dier (vgl Pred.3:18 + 7:28 – Mat.7:6). We dienen de mens namelijk uit eigen mond te (be)oordelen (Luc.19:22 i.s.m Joh.16:13). En dat oordelen mogen we dan alleen nog maar doen, over mensen die zich in onze kring bevinden (1.Kor.5:12). En dat kunnen alleen maar je naasten zijn.

.

Volgens de meeste mensen mogen de democratisch gekozen Putin en Erdogan, een dictator worden genoemd. Het reglement van de Tweede Kamer schrijft voor, dat de leden zich volstrekt onafhankelijk dienen op te stellen. Exact dezelfde onafhankelijke opstelling, heeft een dictator. Als je 150 van zulke dictators bij elkaar zet in de Tweede Kamer. Dan gaat het noch steeds niet om de waarheid, maar om de dictatoriale macht, van de meerderheid. De Tweede Kamer gedraagt zich daarbij als een meer-koppig monster, waarvan niemand meer de eindverantwoordelijke is. Dit leidt onontkoombaar tot onverantwoordelijk en/of anarchistisch gedrag. Wat je niet hebt bij slechts één dictator, die zich achter niemand kan verschuilen. Er zijn daarom weinig of geen verschil in communicatie mogelijkheden. Met een dictatoriale macht die bestaat uit 1 persoon. Of met een dictatoriale macht die bestaat uit 150 personen. De eerste dictatuur is namelijk 150 maal minder makkelijk benaderbaar. En bij de tweede dictatuur, dien je 150 maal zoveel personen tegelijkertijd te benaderen. Het een lijkt niet makkelijker of moeilijker uit te voeren, dan de andere mogelijkheid.

.

Socrates hing min of meer het bijbelse principe aan. Waarin de volmaakte wet, de wet van vrijheid is (Jac.1:25). Alleen God richt zich op deze volledige vrijheid. En geen politieke partijen met de V van Vrijheid in hun naam, zoals de VVD en de PVV. Die het wel goed vinden dat de dictatoriale meerderheid van de Tweede Kamer, een asociale dwang uitoefent. Wat dodelijk is voor het geestelijke hart van de mens, de homunculus.

.

God heeft de mensen geschapen, om in paradijselijke omstandigheden te kunnen leven. Waarbij zij geen slaafse arbeid behoeven te verrichten, om aan voedsel te komen. Maar dat zij als voedselverzamelaar, de natuur als een soort van zelfbedienings winkel kunnen gaan gebruiken. Wat inhoudt dat de hoeveelheid mensen op aarde, aan een ecologisch evenwicht dient te voldoen. Daartoe zullen er 144.000 koninkrijken zijn op aarde (vgl Opb.14:1), waarin elk 888 mensen komen te leven. Het getal 888 weerspiegelt de getalswaarde van de naam Jezus. Overeenkomstig de wetenschap kunnen slechts 150 mensen, op een sociale wijze met elkaar samenleven. Dit op basis van het onderling geldloze systeem van; één voor allen, en allen voor één. God verdeeld dit koninkrijkje daarom in zes leefgemeenschappen, elk met 148 inwoners. ‘Wee hun die huis aan huis voegen, akker aan akker trekken, totdat er geen plaats meer is” (Jes.5:8/nab). Dit geldt zelfs voor een stad als Jeruzalem: “Als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van mensen en vee daarin” (Zach.2:4/nbg).

.

De overheid is onbedoeld de meest dodelijke terreurorganisatie van Nederland. Uitleg: de mens is de bestuurder van een biologische robot, die bestaat uit hardware en software. Deze bestuurlijke geest of homunculus leeft, en heeft zodoende voedsel nodig. Dat alleen maar geestelijk voedsel kan zijn, in de vorm van waarderings-energie. Parttime slavernij door belasting = werktijd afpersing, is verboden. Democratische dwang onthoudt de mens van waarderingsenergie. De overheid hongert de mens geestelijk uit, wat geestdodend is, en daarmee dodelijk. Een slaaf of biologische robot lijkt te leven, maar is feitelijk dood op het menselijke gebied.

.

Op basis van het gezegde: “Als het eerste schaap over de dam is, dan volgen er meer”. Kan men concluderen dat als de eerste dwangmaatregel normaal wordt bevonden. Er een ongelimiteerd aantal dwangmaatregelen kunnen volgen. Dit op basis van het principe dat je een kikker langzaam kan doodkoken, zonder dat deze uit het hete water springt. Daarom dient men samen te leven, zonder een overheidsbestuur van afpersers.

.

Conclusie: Elk democratisch bestuur zonder eindverantwoordelijke, is per definitie een anarchie. Elke eindverantwoordelijke bestuurder die geen verantwoording wilt afleggen, aan elke medebestuurder, is per definitie een dictator. In een volksbestuur of democratie maakt elke burger uit van het bestuur. Aan wie de bestuurslagen daarboven verantwoording dient af te leggen. Daar deze anders vanuit het volk gezien, op het niveau zitten van een dictatuur.

5: Belastinggeld afdwingen, valt onder parttime slavernij

Pag. 5:

De overheid is onbedoeld de meest dodelijke terreurorganisatie van Nederland. Er bestaat geen ethisch verschil tussen een elektromechanische robot, en een biologische robot. Een biologische robot die dezelfde werkzaamheden verricht als een mens, lijkt ogenschijnlijk te leven. Maar is ten diepste dood, op het bestuurlijke- en daarmee menselijke gebied. De mens is de bestuurder van een biologische robot, die bestaat uit hardware en software. Deze bestuurlijke geest, ook wel homunculus genoemd, leeft en heeft daarmee voedsel nodig om in leven te blijven. Voor de mens als geestelijk wezen, kan dat alleen maar geestelijk voedsel zijn, in de vorm van waarderings-energie. Burgers belastinggeld afpersen, en daarmee indirect werktijd afpersen, kost de mens deze levens-energie. En valt daardoor onder parttime slaverij, en is zodoende verboden. Daar elke vorm van slavernij volstrekt verboden is, volgens de universele rechten van de mens.

6: De overheid kent geen principieel verschil, tussen burger en beest

Pag. 6:

De voorzitter van de Eerste Kamer (Ankie Broekers – Knol), zei in het ND van 15 mei 2017: ‘Vertrouwen’ is de kern van ons bestaan, van ons ‘zijn’. Zonder vertrouwen is ons leven onmogelijk.

Een geestelijk volwassen mens die er bewust voor kiest. Om zich doorlopend diergelijkvormig op te gedragen. Kiest er indirect voor, om ook als een dier behandeld te willen worden. Voor dit laatste dient men dan het pricipiële verschil te kennen. Tussen menselijk- en het diergelijkvormige gedrag. Dit zou men op het navolgende kunnen baseren. Evolutionair gezien ontstonden er eerst dieren, die aangestuurd werden door hun niet uitlegbare gevoel. Daarna ontstonden er mensen die zich konden laten leiden, door verstandelijke en/of uitlegbare beslissingen. Voor dit laatste dienen we uiteraard op een eenduidige manier te kunnen communiceren. Op dit gegeven kunnen we dan het pricipiële verschil, tussen mens en dier baseren. En wel als volgt:

Het woord communiceren verwijst naar het principe van communicerende vaten. Op basis van deze wetmatigheid kan men met een absolute zekerheid. Elk botsend meningsverschil volkomen automatisch nivelleren. Zonder het communicatie-recht heeft men geen probleem-oplossings-recht. Daarmee bestaat er geen samenleving, maar is er sprake van een asociale langs-elkaar-heen-leving, waarin het beestachtige recht van de sterksten geldt. Het aan elkaar toekennen van het communicatie-recht. Is daarmee het principiële verschil tussen menselijk- en beestachtig gedrag (vgl 1.Petr.3:15 – Luc.19:22 i.s.m. 1.Joh.4:16 – Pred.3:18/sv – Jak.1:25 – Marc.12:31).

7: De overheid gedraagt zich als een gewetenloze machine

Pag. 7:

Elke verkrachting die geen lichamelijke schade heeft opgeleverd, is een geestelijke verkrachting. Door dwang kunnen mensen dus geestelijk worden verkracht. In een democratie vindt men het normaal, om mensen een richting op te dwingen. Waar ze zelf absoluut niet voor gekozen zouden hebben. Kortom de dwangmatige overheid vindt het volkomen normaal, om mensen stelselmatig en langdurig (geestelijk) te verkrachten. Dit doen zij als een stelletje beesten, van het ergste soort. Waardoor de aldus zwakste burgers, een welhaast onherstelbare geestelijke schade kunnen oplopen.

.

De vraag is wie de eindverantwoordelijke is. Als op basis van de uitzondering bevestigt de regel. Door een totaal verkeerd uitvallende wetgeving van de overheid, iemands leven volledig kapot wordt gemaakt. En deze persoon, die hierdoor een Post Traumatisch Stress Syndroom heeft gekregen. Hierdoor niet meer de mogelijkheden heeft. Om aan te tonen dat een zeer belangrijk deel van de wetgeving van de overheid, totaal niet klopt. En dat de overheid zich op aansluitende vlakken, zich totaal onmenselijk gedraagt voor iemand in zijn situatie. Hij moet dus niet alleen slimmer zijn dan de overheid. Maar de overheid moet ook naar hem willen luisteren. En dat doen ambtenaren niet, ze kijken alleen of de wetgeving is gehouden. Of die in uitzonderingsgevallen totaal verkeerd is. Daar richten zij zich niet op. Voor hun geldt namelijk; “Wiens brood men eet, diens mond men spreekt”.

.

Het Openbaar Ministerie geeft desondanks te kennen: ‘Als het slecht met iemand gaat, en je doet niets, dan is dat een strafbaar feit’ (ND 13.6.17). De overheid heeft zelf niet door, dat ze zelf strafbaar is. Daar ze niet als principe hebben, dat elke burger het recht heeft om net zo gelukkig te mogen zijn, als alle andere burgers. En dit daarom ook niet gaan controleren. De overheid gedraagt zich in deze dus als een liefdeloze- en/of gewetenloze machine.

.

Volgens de overheid dient de basis van de maatschappij, vertrouwen te zijn. Een vrouw moet dus op basis van vertrouwen, een menswaardige relatie aan kunnen gaan met een man. Desondanks mag elke man van de overheid, het vertrouwen van zijn vrouw schade toebrengen. Dit door haar als een wegwerpartikel te behandelen. Want men mag van de rechter een huwelijkspartner zonder dumpen, en daarmee schade toebrengen. Zonder dat deze partner daartoe maar iets fout heeft gedaan. En met dit soort wegwerpmensen moet de samenleving dan beter van worden, aldus de regering.

.

Volgens de overheid bevinden we ons in een samenleving. Terwijl ze burgers het recht onthoudt, om met elkaar samen te leven. Want om een samenleving te vormen, dient men met elkaar in contact te mogen treden. Daartoe heeft en het recht nodig, om met elkaar te mogen communiceren. Het woord communiceren verwijst naar het principe van communicerende vaten. Op basis van deze wetmatigheid kan men met een absolute zekerheid. Elk botsend meningsverschil volkomen automatisch nivelleren. Zonder het communicatie-recht heeft men geen probleem-oplossings-recht. Daarmee bestaat er geen samenleving, maar is er sprake van een asociale langs-elkaar-heen-leving. Waarin het beestachtige recht van de sterksten geldt. Het aan elkaar toekennen van het communicatie-recht. Is daarmee het principiële verschil, tussen menselijk- en beestachtig gedrag (n.a.v. bijbelversen 1.Petr.3:15 – Luc.19:22 i.s.m. 1.Joh.4:16 – Pred.3:18 – Jak.1:25 – Marc.12:31).

.

Conclusie:

Kortom de overheid gedraagt zich volkomen tegenstrijdig, met haar eigen opvattingen. In de geestelijke gezondheidszorg valt zo’n tegenstrijdigheid, onder de definitie van geestelijk gestoord gedrag. De grootste wantoestanden beginnen altijd bij de bestuurlijke top. Als men dit ongewenste gedrag van de overheid goedkeurt. Dan moeten de burgers zich aanpassen aan dit mensonwaardige gedrag. Op deze wijze gaan zij dit beestachtige gedrag ook normaal vinden. Waarmee zij zichzelf ook gaan verlagen, tot op het niveau van een beest en/of geestelijk gestoorde.

8: De overheid is totaal niet geïnteresseerd, in een mogelijke apocalyps

Pag. 8

Men mag niet zomaar een burger doden, en/of plannen daartoe ontwikkelen. Als men zelfs van plan is om twee mensen te doden. Dan dient er logischerwijs twee maal zoveel energie in te worden gestoken door justitie, om dit te voorkomen. Bij 20 potentiële doden, dient er 20 maal zo sterk tegen in te worden gegaan. Bij 7,5 miljard mogelijke doden, dient men er zelfs 7,5 miljard maal zoveel energie in te steken om dit te voorkomen. Vreemd genoeg zijn voor justitie deze 7,5 miljard potentiële doden, minder belangrijk dan slechts één mogelijke dode. Daar niemand er tijd en/of energie in wilt steken, of deze 7,5 miljard doden misschien wel echt kunnen gaan vallen. Kortom het plan maken om één mens te doden mag niet. Maar een plan maken om maar liefst 7,5 miljard mensen te doden, dat is voor geen enkele rechter een probleem.

.

Evolutie houdt in dat een buitenaardse beschaving, uiteindelijk naar een goddelijke hoogte kan en zal evolueren. Zo’n goddelijke beschaving kan zich in het verre verleden, al ergens op aarde hebben gevestigd. Bijvoorbeeld in een caisson genaamd ‘Atlantis’, dat ook in de Bijbel blijkt te staan (vgl Ps.46:5/hsv – Klaagl.2:9 – Zach.6:8/nbg – Ps.24:7 – 2.Kron.31:2/hsv). Vervolgens kunnen zij een aards persoon, tot een soort van Messias of Verlosser* opleiden. Die dan de macht kan krijgen om de mensheid grotendeels te vernietigen. Tenzij de werelbevolking zich in zijn ogen menselijk gaat gedragen. De mensheid staat mogelijk deze vernietiging onbewust toe. Daar er voor zo’n Verlosser ‘zonder high-tech toverkunsten’ geen officiëel communicatie-punt bestaat. Waardoor hij geen probleem oplossings recht^ heeft. Hiermee heeft de wereldbevolking zich geplaatst, op het niveau van een wegwerpartikel.

.

*) De naam Jezus luidt in het Grieks ‘Jesous’, wat de vertaling is van het Hebreeuwse ‘Yeshua’. Deze laatste naam betekent ‘Verlosser’. Jezus is het 41e geslacht in Mat.1:16, zijn zoon is het 42e geslacht in Mat.1:17, en ook hij mag ‘Verlosser’ worden genoemd (zie ook website: apocalyps2017.wordpress.com).

^) Het woord communiceren verwijst naar het principe van communicerende vaten. Op basis van deze wetmatigheid kan men met een absolute zekerheid. Elk botsend meningsverschil volkomen automatisch nivelleren.